Świadczenia emerytalne po śmierci współmałżonka

Pozostałemu przy życiu współmałżonkowi przysługuje comiesięczna wypłata emerytury zmarłego z funduszu emerytalnego, do którego wpływały składki osoby zmarłej, a także renty rodzinnej na dzieci. Każdy fundusz kieruje się swoimi wewnętrzymi zasadami w związku z tym poniższe informacje są ogólnikowe. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych funduszy emerytalnych i w biurach. O rentę małżeńską rodzinną należy wnioskować pisemnie, choć obecnie w wielu funduszach można już złożyć wniosek drogą elektroniczną. Fundusze wyślą Ci pisemną odpowiedź z dokładnym określeniem kwoty i okresu trwania świadczenia.

Wiele osób w ciągu swojego życia zawodowego wpłacało składki do więcej niż jednego funduszu, ale zazwyczaj wystarczy skontaktować się z funduszem, do którego wpływały ostatnie składki, wówczas ostatni fundusz zapewni, aby wpływały także świadczenia z innych, wcześniej wybieranych funduszy emerytalnych. Jeśli nie jest wiadome, do którego funduszu emerytalnego wpływały składki z ostatniego okresu zatrudnienia osoby zmarłej, należy zwrócić się z tym zapytaniem do pracodawcy, który zatrudniał w tym czasie zmarłego współmałżonka.

Emerytura dla pozostałego przy życiu współmałżonka

Wysokość emerytury dla współmałżonka wynosi najczęściej od 50% do 60% uprawnień emerytalnych lub rentowych zmarłego członka funduszu, czyli połowę kwoty, którą zmarły otrzymywałby lub otrzymywał w ramach wypracowanej przez siebie emerytury lub renty.
Wysokość świadczenia jest zależna od długości okresu odprowadzania składek i ich wysokości. Pozostały przy życiu małżonek może być również uprawniony do tzw. wynagrodzenia prognozowanego. Naliczane są wówczas uprawnienia, jakie zmarły członek funduszu uzyskałby, gdyby opłacał składki do 65 roku życia.

Świadczenia emerytalne na dzieci

Pozostały przy życiu współmałżonek ma prawo do świadczeń rodzinnych na dzieci, które pozostawałyby na utrzymaniu zmarłego członka funduszu do ukończenia przez nie 18 roku życia. W niektórych przypadkach są one wypłacane bezpośrednio pozostającemu przy życiu współmałżonkowi, niekiedy jednak wpływają na konto bankowe dziecka. W większości przypadków dzieci nie są odbiorcami płatności przed osiągnięciem pełnoletności. Wiek dzieci, w którym wygasa prawo do świadczeń rodzinnych na dzieci, różni się w zależności od funduszu (miedzy 18 a 23 rokiem życia).
Wysokość świadczeń na dzieci wypłacanych z funduszu emerytalnego zmarłego rodzica jest bardzo zróżnicowana w zależności od konkretnego funduszu. Istnieją różnice w zasadach określania, kiedy powstaje prawo do pełnego świadczenia na dzieci.

Okres przysługiwania wypłaty świadczeń emerytalnych zmarłego współmałżonka

Jeśli pozostały przy życiu współmałżonek nie ma na utrzymaniu dzieci, pełne świadczenia emerytalne zmarłego współmałżonka jest zazwyczaj wypłacane przez co najmniej 36 miesięcy (trzy lata), po czym połowa tej kwoty jest wypłacana przez dodatkowe 24 miesiące (dwa lata). W przypadku, gdy pozostały przy życiu współmałżonek korzysta z renty inwalidzkiej w 50% lub więcej procentach, często wpłacanie omawianych świadczeń zostaje przedłużone na okres trwania niepełnosprawności lub do ukończenia 65 lub 67 roku życia.

Pełne świadczenia emerytalne zmarłego współmałżonka są wypłacane do czasu, gdy najmłodsze dziecko pozostające na utrzymaniu pozostałego przy życiu małżonka osiągnie wiek 18 lub 23 lat, w zależności od zasad konkretnego funduszu emerytalnego. W przypadku gdy pozostały przy życiu małżonek wejdzie ponownie w związek małżeński lub partnerski wygasa prawo do wypłaty świadczeń emerytalnych zmarłego współmałżonka.

W przypadku ustania drugiego małżeństwa lub konkubinatu prawo do wcześniej pobieranych świadczeń emerytalnych nabiera ponownie mocy, jeśli ustanie drugiego małżeństwa lub konkubinatu nie uprawnia do wypłaty tych samych świadczeń.

Wnioskowanie o przyznanie wyżej wymienjonych świadczeń z tytułu utraty bliskiej osoby wymaga dużo energii i zaangażowania, dlatego bardzo ważne jest, by przyjąć pomoc i wsparcie od osób bliskich lub profesjonalistów.

Lokað yfir hátíðirnar

Sorgarmiðstöð verður lokuð frá 25. desember til 2. janúar. Ef erindið er brýnt má hringja í neyðarsíma okkar 862 4141

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira