Siðareglur

AÐILDARFÉLÖG
• Aðildarfélög Sorgarmiðstöðvar eru Ljónshjarta, Gleym mér ei, Ný dögun og Samhygð hvert með sína stjórn og lög/samþykktir.
• Siðareglur þessar birtast á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar og í Facebookhópi stjórna aðildarfélaganna.
• Öllum sem starfa fyrir Sorgarmiðstöð eru kynntar þessar reglur. Þeir staðfesta með undirskrift sinni að þeir fallist á að starfa eftir reglunum.

HVERS VEGNA SIÐAREGLUR?
• Siðaregur eru settar til að:
✓ viðhalda og auka traust á starfinu, inn og út á við, með því að skýra þau gildi sem móta starfsemi Sorgarmiðstöðvar.
✓ efla gegnsæi, góða stjórnarhætti og faglegt starf.
✓ veita stjórn, starfsmönnum og sjálfboðaliðum viðmið um breytni og þá faglegu ábyrgð sem á þeim hvílir umfram lagalegar skyldur.

ÁBYRGÐ GAGNVART SAMFÉLAGINU
• Sorgarmiðstöð hefur félagsleg gildi að leiðarljósi og er ekki hagnaðardrifin.
• Upplýsingar sem Sorgarmiðstöð veitir skulu vera áreiðanlegar og gefa rétta mynd og samhengi þess sem verið er að kynna.
• Tölfræði og hugtök skulu vel skilgreind og stuðla að skýrum og réttum upplýsingum.
• Sorgarmiðstöð starfar sjálfstætt að markmiðum sínum, með hagsmuni syrgjenda ávallt að leiðarljósi, án þrýstings frá eða skuldbindinga gagnvart stjórnvöldum, styrktaraðilum eða öðrum utanaðkomandi aðilum.

ÁBYRGÐ STJÓRNAR, STARFSFÓLKS OG SJÁLFBOÐALIÐA
• Stjórn, starfsfólk og sjálfboðaliðar:
✓ hafa í heiðri markmið Sorgarmiðstöðvar og einkunnarorð.
✓ fylgja lögum um persónuvernd og fylgja Persónuverndarstefnu og siðareglum Sorgarmiðstöðvar.
✓ gæta að mannvirðingu og mannréttindum allra, óháð t.d. kynþætti, trú/lífsskoðunum, stjórnmálaskoðunum, kynhneigð, kyngervi, þjóðernisuppruna og félagslegri stöðu eða öðrum aðstæðum og sporna við mismunun.
✓ stuðla að framgangi verkefna í nafni Sorgarmiðstöðvar.

ÁBYRGÐ GAGNVART AÐILDARFÉLÖGUM, NOTENDUM ÞJÓNUSTUNNAR OG STYRKTARAÐILUM
• Þau sem vinna í nafni Sorgarmiðstöðvar bera ábyrgð á að í störfum þeirra sé vandað til verka og að þjónustuþegum og öðrum sé sýnd virðing og trúnaður.
• Hópstjórar og ráðgjafar Sorgarmiðstöðvar geta sætt sértækari siðareglum í samræmi við starfsvettvang sinn.
• Áreiðanlegar og skýrar upplýsingar eru veittar aðildarfélögum, án óþarfa tafa.
• Notendum þjónustu Sorgarmiðstöðvar eru gefnar aðgengilegar upplýsingar um þætti þjónustunnar til að auðvelda þeim að nýta hana.
• SM mismunar ekki í samskiptum, hvorki vegna þjóðernis, kyns, kynhneigðar, fötlunar, trúarbragða eða skoðana.
• SM fylgir lögum og almennt viðurkenndum reglum í öllum störfum sínum og leitast við að ganga lengra en lög krefja.

ÁBYRG FJÁRMÁL
• Meðferð fjármuna er samkvæmt viðurkenndum bókhalds- og reikningsskilavenjum og endurskoðun reikninga er í höndum kjörinna skoðunarmanna og/eða löggiltra endurskoðenda.
• Upplýsingar um fjárhag og rekstur eru í ársreikningi, settar fram á einfaldan og skýran máta.
• Ávallt er skýrt til hvers fjár er aflað og tilskilin leyfi fyrir söfnunum fengin.
• Ágóðahlutur af hvers kyns sölu og kostnaðarhlutfall við fjár-aflanir liggja fyrir og eru aðgengileg þeim sem þess óska.
• Sorgarmiðstöð sýnir ráðvendni og gætir varkárni og ráðdeildar í fjármálum.
• Sorgarmiðstöð aflar ekki fjár með ósiðlegum hætti.

VIÐBRÖGÐ VIÐ BROTUM Á SIÐAREGLUM
• Vakni grunur um eða verði ljóst að siðareglur þessar hafi verið brotnar má hver sem þess verður var, tilkynna það formanni stjórnar Sorgarmiðstöðvar. Skal hann taka málið til umfjöllunar og afgreiðslu með hliðsjón af Samþykktum Sorgarmiðstöðvar.
• Brjóti eitt af aðildarfélögum Sorgarmiðstöðvar gegn siðareglum þessum skal það, í samráði við stjórn Sorgarmiðstöðvar, bæta fyrir brotið eins og hægt er með því að birta, leiðrétta upplýsingar eða gera aðra þá bragarbót sem þurfa þykir.
• Þess skal gætt að sá sem leggur fram upplýsingar um ætlað brot á siðareglunum, beri ekki skaða af.

EINKUNNARORÐ
Einkunnarorð Sorgarmiðstöðvar skulu vera:

Stuðningur – Samkennd – Virðing – Von

Samþykkt á aðalfundi Sorgarmiðstöðvar 26. maí 2021

Lokað yfir hátíðirnar

Sorgarmiðstöð verður lokuð frá 25. desember til 2. janúar. Ef erindið er brýnt má hringja í neyðarsíma okkar 862 4141

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira