Samþykktir Sorgarmiðstöðvar

1 gr.
Nafn, skilgreining og aðsetur.

Sorgarmiðstöð (SM) er félag sem starfar í almannaþágu, án hagnaðarsjónarmiða. Heimili SM og varnarþing er í Hafnarfirði.

2 gr.
Tilgangur

SM er þjónustumiðstöð á sviði sorgarúrvinnslu fyrir syrgjendur og þá sem vinna að velferð syrgjenda. Tilgangi SM er náð með því að:

 • vinna að uppbyggingu og þróun starfseminnar m.a. með fjáröflun.
 • reka heimasíðuna sorgarmidstod.is þar sem syrgjendur hafa aðgang að stuðningi, fræðslu, ráðgjöf og geta fundið þau úrræði sem í boði eru á hverjum tíma fyrir syrgjendur og aðstandendur.
 • efla þekkingu á mikilvægi sorgarúrvinnslu með vísindalegri úrvinnslu upplýsinga til samfélagsins og útgáfu og dreifingu fræðsluefnis.
 • miðstöðin er málsvari syrgjenda og beitir sér fyrir úrbótum í rettindamálum þeirra, m.a. í lagaumhverfinu. 
 • miðstöðin standi fyrir opinni umræðu um mikilvægi sorgarúrvinnslu.

3 gr.
ild

Öllum félögum sem hafa sorgarúrvinnslu sem tilgang er heimilt að sækja um aðild að SM. Umókn þarf að berast formanni SM eigi síðar en 15. mars til að hægt sé að taka afstöðu til hennar á aðalfundi.

4 gr.
Úrsögn

Aðildarfélag getur sagt sig úr SM. Skriflega úrsögn skal leggja fram á stjórnarfundi, sem skal bóka hana í fundagerð. Úrsögn tekur gildi þremur mánuðum eftir að hún er samþykkt. Aðildarfélag sem gengur úr SM á ekki rétt á endurgreiðslu framlaga sinna til SM.

5 gr.
Brottvikning

Stjórn SM getur lagt rökstudda tillögu að brottvikningu félags úr SM fyrir aðalfund. Samþykki aðalfundur brottvikningu tekur hún gildi strax.

6 gr.
Aðalfundur

Aðalfundur SM fer með æðsta vald í málefnum hennar og skal halda hann árlega fyrir maílok. Formaður skal boða til aðalfundar með minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti og skal fundarefnis getið í fundarboði.  Aðalfundur er löglegur ef rétt er til hans boðað. Fundarboði skal fylgja drög að skriflegri skýrslu stjórnar ásamt ársreikningi, árituðum af endurskoðanda samtakanna, ásamt fram komnum tillögum að lagabreytingum

Fimm stjórnarmeðlimir hvers aðildarfélags hafa atkvæðisrétt á aðalfundi.

 Í málum sem taka þarf ákvörðun um á aðalfundi ræður einfaldur meirihluti.

Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

 1. Tilnefning fundarstjóra og fundarritara.
 2. Skýrsla stjórnar lögð fram til umræðu og samþykktar.
 3. Ársreikningar lagðir fram til umræðu og samþykktar.
 4. Fjárhagsáætlun yfirstandandi árs lögð fram til umræðu og samþykktar.
 5. Tillaga að árgjaldi aðildarfélaga. Árgjald aðildarfélaga ákveðið.
 6. Aðildarbreytingar
 7. Lagabreytingar, hafi þær borist fyrir 1. apríl, teknar fyrir.
 8. Stjórnarttilnefningar aðildarfélaganna kynntar.
 9. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga.
 10. Önnur mál,ef borist hafa formanni SM fyrir 1. aprí.

Ef fresta þarf aðalfundi skal halda framhaldsaðalfund svo skjótt sem unnt er.  Á honum skal eingöngu fjallað um mál sem ekki voru afgreid á aðalfundi.

7 gr.
Stjórn og rekstur

Stjórn SM er svo skipuð:  Einn aðalmaður + varamaður eru tilnefndir frá hverju aðildarfélagi. Að auki tilnefnir fráfarandi stjórn SM einn aðila. Ekki er greitt fyrir stjórnarsetu.

Á fyrsta fundi eftir aðalfund skiptir stjórn með sér verkum; formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og meðstjórnanendur. Stjórnin fer með æðsta vald í málefnum SM á milli aðalfunda. Formaður boðar stjórnarfundi og skal halda þá að jafnaði mánaðarlega, en þó ekki í júní og júlí.  Stjórnarfundur er löglegur (ákvörðunarbær) ef þrír stjórnarmanna mæta. 

Stjórn

 1. er heimilt að ráða framkvæmdastjóra sem ber ábyrgð gagnvart stjórn samkvæmt starfslýsingu.
 2. skal móta stefnu SM og skipuleggja starfið með framkvæmdastjóra sínum.
 3. gerir tillögur um og ber ábyrgð á fjáröflun til rekstrar SM.
 4. skal halda gerðabók þar sem ákvarðanir stórnarfunda og niðurstöður eru skráðar.
 5. ber ábyrgð á Siðareglum sem gilda fyrir alla starfsemi SM, bæði inn á við og út á við.
 6. fer með innra eftirlit SM, þ.e. ber ábyrgð á að fjármunum sem aflað er sé ráðstafað á forsvaranlegan hátt í samræmi við tilgang fé
 7. ber ábyrgð á framlagningu ársreiknings fyrir hvert almanaksár og gerð ársskýrslu.
 8. er heimilt að skipa nefndir til starfa að sérstökum málefnum s.s fjáröflunarnefnd, en stjórn ber ábyrgð á framlagningu tillagna frá nefndum. Ekki er greitt fyrir störf í nefndum.

8 gr.
Meðferð upplýsinga

Fara skal með allar viðkvæmar persónuupplýsingar þjónustuþega Sorgarmiðstöðvar sem trúnaðarmál og skal meðferð þeirra ávallt vera í samræmi við gildandi ákvæði laga hverju sinni. Persónuverndarstefna Sorgarmiðstöðvar skal vera aðgengileg á heimasíðu.

9 gr.
Breytingar á samþykktum

Samþykktum þessum má breyta með meiri hluta atkvæða á aðalfundi enda hafi  þeim verið lýst í fundarboði. Breytingartillögur skulu sendar formanni SM fyrir 1. apríl til afgreiðslu á aðalfundi.

10 gr.
Slit

Til þess að leggja SM niður þarf samþykki tveggja aðalfunda í röð og skulu félagsslitin samþykkt með a.m.k. 2/3 fundarmanna á hvorum aðalfundi, enda hafi áformum um slit verið getið sérstaklega í fundarboði. Við slit SM skal ráðstafa eignum hennar í samráði við embætti landlæknis, verndara Sorgarmiðstöðvar.

Samþykktir þessar voru samþykktar á stofnfundi SM og undirritaðar þann 6. nóvember árið 2018. Samþykktunum var breytt á 1. aðalfundi 27. maí 2020.

LÍFSGÆÐASETUR Í ST. JÓ

SUÐURGATA 41, 220 HAFNARFJÖRÐUR

sorgarmidstod@sorgarmidstod.is

Sími: 551 4141

Landlæknisembættið er verndari Sorgarmiðstöðvar

COMING SOON

wkrótce

Á heimasíðu Sorgarmiðstöðvar eru notaðar kökur (e. cookies). » meira